عملگر های منطقی عبارت های مورد نظر را بیت به بیت با یکدیگر مقایسه کرده و دو ارزش منطقی (T (True) ، F (False را برای آنها مشخص می کنند.
شامل عملگر های :

Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp

و به همراه توضیحات و مثال های کاربردی قابل استفاده در زبان برنامه نویسی C++ , VB.

دریافت
عنوان: عملگر های منطقی Logical Operator
حجم: 195 کیلوبایت
توضیحات: کتاب آشنایی با عملگر های منطقی