به نظر من :

علمی که باهاش ثروت به دست بیاری بهتر است.